Legjislacioni

Print Email

- Strategjia Ndërsektoriale e Shoqërisë së Informacionit 2008-2013

- VKM nr. 468, datë 30.5.2013 "Për miratimin e Planit Kombëtar për Zhvillimin e Broadband-it" dhe Plani Kombëtar për Zhvillimin e Broadband-it

- Ligji nr. 9918, datë 19.5.2008 "Per komunikimet elektronike në Republikën e Shqipërisë, përditësuar me Ligjin nr.102, datë 24.10.2012"

- VKM nr. 322, datë 5.5.2010 “Për miratimin e Dokumentit të Politikave për Komunikimet Elektronike në Republikën e Shqipërisë"  dhe Dokumenti i Politikave për Komunikimet Elektronike në Republikën e Shqipërisë

- VKM nr. 466 datë 27.2.2013 “Për miratimin e Planit Kombëtar të Frekuencave”

- VKM nr. 599, datë 23.07.2010 “Për miratimin e pagesave që kryhen në AKEP, për caktimin dhe përdorimin e frekuencave, të numrave dhe të serive numerike”, i ndryshuar me VKM nr. 911 datë 19.12.2012

- VKM nr.1252, datë 10.9.2008 “Për miratimin e rregullave të zhvillimit të tenderit publik, për dhënien e së drejtës së përdorimit të frekuencave” i ndryshuar me VKM nr. 501 dt. 9.6.2010

- Rregulloret e miratuara nga AKEP
  http://www.akep.al/sq/informacion/legjislacioni 

- Ligji nr.9880, datë 25.02.2008, "Për nënshkrimin elektronik."

- VKM nr. 525, datë 13.05.2009, "Rregullore për nënshkrimin elektronik."

- VKM nr. 546 dt. 13.6.2013 “Për pajisjet radio dhe fundore të telekomunikacioneve dhe njohjen e ndërsjelltë të konformitetit të tyre”

- Urdhër i Kryeministrit nr. 86, datë 11.07.2008, "Për miratimin e strukturës dhe të organikës së AKCE-s

- VKM nr. 503, datë 13.05.2009, "Për tarifat e shërbimeve që ofrohen nga AKCE."

- Ligji nr. 10128, datë 11.05.2009, "Për tregtinë elektronike" i përditësuar me ligjin nr. 135/2013

- Legjislacioni mbi Krimin Kibernetik

- VKM nr. 625 datë 24 korrik 2013 “Për Miratimin e Dokumentit të Politikës së Zhvillimit të Shërbimeve Postare në  Republikën e Shqipërisë” dhe Dokumenti i Politikës për Zhvillimin e Shërbimeve Postare në Republikën e Shqipërisë

- Ligjii nr. 8530, date 23.9.1999 "Për Shërbimin Postar në Republikën e Shqipërisë", i ndryshuar

- VKM nr. 241, datë 31.03.2011 “Për kryerjen nga “Posta Shqiptare” Sh.a. të shërbimeve postare, financiare, dhe shërbimeve të tjera që janë në përputhje me veprimtarinë e kësaj poste, për institucionet e qeverisjes qendrore e vendore, institucionet e tjera publike si dhe shoqëritë tregtare me kapital shtetëror.”

- VKM nr. 405 datë. 27.07.2000 “Për kushtet e nxjerrjes së pullës Postare Shqiptare”

- VKM nr. 788 datë 26.11.2004 “Për Përcaktimin e Tarifës dhe të Peshës së Shërbimeve të Rezervuara për Operatorin Publik Postar”

- VKM nr. 657, datë 27.9.2006 "Për Miratimin e Protokollit të Katërt Shtesë të Kushtetutës së Bashkimit Postar të Përbotshëm, Uashington, 1989 "

- VKM nr. 658, datë 27.9.2006 « Për Miratimin e Akteve dhe të Dokumenteve Kryesore të Kongresit XXIII të Bashkimit Postar të Përbotshëm, Bukuresht, 2004 »

- Ligji  nr. 75/2012 “Për ratifikimin e akteve dhe të dokumenteve të kongresit të 24-t të Bashkimit Postar të Përbotshëm (UPU), Gjenevë, 2008”

- Ligji nr. 10325, datë 23.9.2010, "Për Bazat e të Dhënave Shtetërore"

- VKM nr. 945, datë 2.11.2012 "Për Miratimin e Rregullores “Administrimi i Sistemit të Bazave të të Dhënave Shtetërore"

- VKM nr. 961, datë 24.11.2010, "Për përcaktimin e autoritetit rregullator koordinues të bazave të të dhënave shtetërore"

- Ligji Nr. 10273, datë 29.04.2010 "Për Dokumentin Elektronik"

- Udhëzim nr. 1 datë 31 12 2012 i Ministrit për ITIK "Për vërtetimin e kopjes në letër të dokumentit elektronik nga institucionet publike"

- VKM nr. 357 datë 24.04.2013 "Për miratimin e rregullores Për Menaxhimin e Dokumentit Elektronik në Republikën e Shqipërisë"

- Ligji nr. 97/2013 datë 4.3.2013 "Për mediat audiovizive në Republikën e Shqipërisë"

- VKM nr. 292, dt 2.5.2012 "Për miratimin e strategjisë së kalimit nga transmetimet analoge në transmetime numerike" dhe Strategjia e kalimit nga transmetimet analoge në transmetimet numerike dhe Plani i veprimit i strategjisë së kalimit nga transmetimet analoge në transmetimet numerike

- VKM nr. 303, datë 31.03.2011 “Për krijimin e njësive të Teknologjisë së Informacionit e të Komunikimit në ministritë e linjës dhe institucionet e vartësisë.”

- VKM nr. 778, datë 7.11.2012, “Për miratimin e standardeve të përgjithshme, minimale, të personelit NjTIK për strukturimin organizativ të njësive të teknologjisë së informacionit e të komunikimit.”

- Udhëzim i përbashkët MITIK dhe MB nr. 1 datë 6.5.2013 "Për Zbatimin e VKM nr. 778, Datë 7.11.2012, Për Miratimin e Standardeve të Përgjithshme, Minimale të Personelit NjTIK për Strukturimin Organizativ të Njësive Teknologjisë Informacionit e të Komunikimit" dhe Aneks i Udhëzimit

- VKM nr. 248, datë 27.4.2007, "Për krijimin e Agjencisë Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit", ndryshuar me, Vendim Nr. 837, datë 29.7.2009, Vendim Nr. 28, datë 20.01.2010, Vendim Nr.26, datë 11.01.2012, Vendim Nr.34, datë 31.01.2013.

- VKM nr. 710 datë 21 gusht 2013 "Për Krijimin dhe Funksionimin e Sistemeve të Ruajtjes së Informacionit, Vazhdueshmerisë së Punës dhe Marrëveshjeve të Nivelit të Shërbimit"

- VKM nr. 734 datë 28.08.2013 "Për Krijimin e Sistemit Unik të Regjistrimit, Autentifimimit dhe Identifikimit të Përdoruesve në Marrjen e Shërbimeve"

- Udhëzim nr. 2 datë 2.9.2013 i Ministrit për ITIK "Për standardizimin e hartimit të Termave të Referencës për projektet TIK në administratën publike", Aneksi 1 , Aneksi 2dhe Aneksi 3.

- Urdhër i Kryeministrit, nr.124, datë 9.6.2010 "Për ngritjen e grupit këshillimor "Forumi Kombëtar për Shqipërinë Digjitale"

- VKM nr. 144, datë 22.2.2012 “Për miratimin e Dokumentit të Politikave për krijimin e Infrastrukturës Kombëtare të të Dhënave Gjeohapësinore" dhe Dokumenti i Politikave për Krijimin e Infrastrukturës Kombëtare të të Dhënave Gjeohapësinore (NSDI)

 - Ligji nr. 72/2012 "Për organizimin dhe funksionimin e infrastrukturës kombëtare të informacionit gjeohapësinor në Republikën e Shqipërisë", shpallur me dekretin nr.7721, datë 20.07.2012 të Presidentit të Republikës së Shqipërisë.”

- VKM nr. 147 datë 20.2.2013 Për miratimin e rregullores "Për organizimin dhe funksionimin e Autoritetit Shtetëror për Informacionin Gjeohapësinor" dhe Rregullore e Brendshme “Për Organizimin dhe Funksionimin e Autoritetit Shtetëror për Informacionin Gjeohapësinor”

- VKM nr. 669 datë 07 gusht 2013 “Për miratimin e rregullave për përcaktimin, krijimin dhe realizimin e Kornizës Referuese Gjeodezike Shqiptare" dhe Përcaktimi, realizimi dhe mirëmbajtja e Kornizës Referuese Gjeodezike Shqiptare (KRGJSH-2010) Aneksi 1, Aneksi 2.

- Akte nënligjore nga Komisioneri për Mbrojtjen e të Dhënave Personale
  http://www.kmdp.al/web/Legjislacioni_4_1.php

- Ligji nr.10 442, datë 7.7.2011 “Për Disa Ndryshime dhe Shtesa në Ligjin nr.8669, Datë 26.10.2000 “Për Censusin e Përgjithshëm të Popullsisë dhe Banesave”, të Ndryshuar.

- Vendim nr. 2, datë 21 qershor 2011, i Komisionit Qendror të Censusit të Popullsisë dhe Banesave

- Acquis communaitare të transpozuara

 LidhjeMinistrja Milena Harito takohet në Paris me Ministren për...


Në kuadër të vizitës së saj në Francë, Ministrja për Inovacionin dhe Administratën...


Ministrja Harito takim me Ministren për Kompanitë e Vogla...

 Në vijim të vizitës së saj në Francë, Ministrja e Shtetit për Inovacionin Milena...


Harito:"Administrata e depolitizuar-një luftë e gjatë dhe...

Ministrja për Inovaconin dhe Administratën Publike, Milena Harito në një intervistë me...


Ministrja Harito takon homologun maqedonas

Dje znj Harito, Ministër shteti për Inovacionin dhe Administratën Publike u takua në...
Keshilli i Ministraveinstat instat© Të gjitha të drejtat të rezervuara, Ministri i Shtetit për Inovacionin dhe Administratën Publike 2013    Faqja nga Altin Sejdini per Abp